/**/


برگزاری امن آزمون های آنلاین و معتبر

پلتفرم ما با امکانات نظارتی در سطوح مختلف این
امکان را فراهم میکند تا ارايه دهندگان خدمات
آموزشی بتوانند دانش پژوهان خود را در هر موقعیت
جغرافیایی به صورت معتبر ارزیابی کنند.